Dokumenty i dane niezbędne przy każdej czynności notarialnej

Dla osób fizycznych:
1) imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszportu) PESEL, adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji, stan cywilny,
2) w przypadku innego niż ustawowy małżeński ustrój majątkowy – dokument będący podstawą zmiany ustroju (np. umowa małżeńska majątkowa, wyrok sądu),
3) w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa;
Dla osób prawnych (np. Spółki, Fundacje, Stowarzyszenia):
1) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), ewentualnie numery REGON i NIP – jeśli nie są ujawnione w KRS,
2) dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną – imiona, nazwisko, numer i data ważności dowodu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania,
3) uchwała właściwego organu osoby prawnej wyrażająca zgodę na dokonanie czynności – jeśli jej uzyskanie wynika ze statutu lub ustawy (np. Kodeksu spółek handlowych);

Dane dotyczące transakcji (np. cena, wartość, sposób płatności itp.). W związku z różnorodnością dokonywanych transakcji prosimy o kontakt z Notariuszem w celu uzyskanie wszelkich koniecznych informacji dotyczących wymaganych dokumentów i danych, jak również przebiegu czynności, wyliczenia opłat związanych z dokonaniem czynności (tj. np. wysokości ewentualnych podatków i opłat sądowych) oraz ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania. Potrzebne dokumenty potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, należy dostarczyć przed umówionym terminem spotkania w celu ich weryfikacja i sprawdzenie ich prawidłowości, co pozwoli na sprawne i bezpieczne przeprowadzenia transakcji. Dokumenty te mogą zostać przesłane do kancelarii w formie elektronicznej, przy czym należy je dokazać w oryginale przy dokonywaniu czynności.

Dokumenty wymagane do sporządzenia umów dotyczących czynności notarialnych przeniesienia własności (np: sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności lub wspólności, dział spadku, dożywocie, podział majątku):

DOKUMENTY WSPÓLNE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁDZIELCZYCH PRAW:
1) numer księgi wieczystej (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – w przypadku gdy została założona),
2) podstawa nabycia lokalu, np.: akt notarialny (umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
3) w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia albo w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub, że był nienależny,
4) zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach za lokal i media,
5) zaświadczenie wydane przez prezydenta miasta/wójta/burmistrza o braku osób zameldowanych w lokali,

ZBYCIE LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
1) numer księgi wieczystej,
2) podstawa nabycia lokalu, np.: akt notarialny (umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
3) w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia albo w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub, że był nienależny,
4) zaświadczenie wydane przez prezydenta miasta/wójta/burmistrza o wyłączeniu pierwokupu wynikającego z ustawy o rewitalizacji,
5) numer konta bankowego sprzedającego, na które ma być dokonana płatność ceny,
6) informacja czy ma być ustanowiona służebność mieszkania dla darczyńców (w przypadku darowizny);
7) W przypadku sprzedaży lokalu, gdy Kupujący płaci cenę z kredytu bankowego konieczne będą: umowa kredytowa oraz oświadczenie (zaświadczenie) banku o udzieleniu kredytu,

ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
1) numer księgi wieczystej – w przypadku, gdy jest ona założona,
2) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, o przysługującym prawie do lokalu,
3) w przypadku zakładania księgi wieczystej – zaświadczenie spółdzielni z danymi szczegółowymi lokalu i numerem księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu,

ZBYCIE DZIAŁKI ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ
1) numer księgi wieczystej,
2) wypis z rejestru gruntów, (wraz z wyciągiem z kartoteki budynków – w przypadku nieruchomości zabudowanej), a w sytuacji odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej – dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej; każdy z dokumentów powinien być przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
3) jeśli był dokonywany podział geodezyjny nieruchomości – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
4) zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu,

TESTAMENT
1) dane osoby powoływanej do spadku lub wydziedziczanej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, ewentualnie PESEL),
2) w przypadku wydziedziczenia – przyczyny,
3) w przypadku zapisu windykacyjnego – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zapisu (np. numer księgi wieczystej lub inne dane szczegółowe przedmiotu zapisu);

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
1) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
2) numer PESEL spadkodawcy,
3) odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców ustawowych, noszących nazwisko spadkodawcy albo odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców ustawowych, którzy zmienili nazwisko zawierając małżeństwo,
4) wszelkie sporządzone przez spadkodawcę testamenty – w tym zmienione i odwołane;

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU LUB PRZYJĘCIU SPADKU
1) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
2) informację o ostatnim miejscu zamieszkania zmarłego
3) informacje o pozostałych spadkobiercach ustawowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania,
4) informacje o testamentach zmarłego;

PEŁNOMOCNICTWO
1) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania),
2) informacja o zakresie umocowania – tzn. o czynnościach, do których pełnomocnictwo zostanie udzielone;

PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI
1) dokument, będący podstawą zobowiązania do poddania się egzekucji (np. umwa kredytowa, umowa najmu);

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (INTERCYZA)
ZAWIERANA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
1) imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu tożsamości, numer PESEL, adres zamieszkania;
ZAWIERANA PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA
1) imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer i data ważności dowodu tożsamości, numer PESEL, adres zamieszkania;
2) odpis skrócony aktu małżeństwa;

UMOWA SPÓŁKI
1) dane wspólników,
2) informacje dotyczące postanowień zawieranej umowy spółki – m.in. jej firmy, siedziby, wysokości kapitału zakładowego, ilości i wartości udziałów lub akcji oraz sposobu ich objęcia (gotówką lub aportem), przedmiotu działalności;

PROTOKÓŁ SPÓŁKI I INNEJ OSOBY PRAWNEJ ORAZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
1) dane rejestrowe (np. numer KRS),
2) porządek obrad
3) projekty uchwał;