Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży nieruchomości),
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (notarialne stwierdzenie nabycia spadku),
 • sporządza poświadczenia (np. poświadczenie podpisu),
 • spisuje protokoły (np. protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej),
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty lub dane na informatycznym nośniku danych,
 • doręcza oświadczenia,
 • sporządza projekty aktów i oświadczeń,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Za wykonywane czynności notariusz pobiera taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia z dnia 28.06.2004r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 j.t.), powiększoną o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT. Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

 • opłatę sądową,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn.

W celu ustalenia wymaganej dokumentacji dla sporządzenia określonej czynności notarialnej oraz wysokości opłat prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią. Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.